ตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค62
พย62
ธค62
มค63
กพ63
มีค63
เมย63
พค63
มิย63
กค63
สค63
กย63
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูล
หมายเหตุ
1
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

กพค

2
ร้อยละของผู้กระทำผิดได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพ

กพค3
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามแผนที่กำหนด

กพค

4
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

กพค

5
ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่องที่ครบระยะเวลาการคุมความประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ

กพค

6
ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่องที่สำนักงานคุมประพฤติขอความร่วมมือควบคุมและสอดส่องแทน(คดีรับประเด็น)

กพค

7 ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่องที่รายงานผิดเงื่อนไขหรือรายงานพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงต่อศาลภายในระยะเวลาการคุมความประพฤติ
กพค

8 ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาดดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
กพค

9 ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่อง ที่ค้างดำเนินการที่ได้รับการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนด
กพค

10
ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการดำเนินการตรวจพิสูจน์ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้ภายในเวลา 30 วัน

กพฟ

11
ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด

กพฟ

12 ร้อยละของคดีพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด
กพฟ

13.1 ร้อยละของอาสาสมัครคุมความประพฤติที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด

กสค

13.2 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลการปฏิบัติงานด้านคดีของอาสาสมัครคุมประพฤติในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

กสค

14.1 ร้อยละความครบถ้วนในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส

Data
(8 ต.ค.)
14.2 ร้อยละความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส

Data
(8 ต.ค.)
14.3 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลของผู้พ้นการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้มารับบริการ ในระบบ CARE SUPPORT

ศทส

15 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

สลก

16 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมคุมประพฤติ

สลก

17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)

กพร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
รายละเอียดตัวชี้วัด:หนังสือที่ ยธ 0302/ว54 ลว 25 มีนาคม 2563

 

© Copyright : DOP ICT