ตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค61
พย61
ธค61
มค62
กพ62
มีค62
เมย62
พค62
มิย62
กค62
สค62
กย62
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูล
หมายเหตุ
1
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ(รวมทุกภารกิจ)

สำนักพัฒน์

021414878

2
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักพัฒน์

021414878

3
ร้อยละของการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักพัฒน์

021414878

4
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการบำบัด แก้ไขฟื้นฟูตามแผนที่กำหนด

สำนักพัฒน์

021414878

5
ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่สามารถเสนอรายงานต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักพัฒน์

021414878

6
ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่ศาลมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติ

สำนักพัฒน์

021414878

7 ระดับความสำเร็จในการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

สำนักพัฒน์

021414878

8.1 ระดับความสำเร็จในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring)

สำนักพัฒน์

021414878

8.2 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีการแจ้งเตือนแล้วพนักงานคุมประพฤติสามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบได้และมีการรายงานผลในระบบ (Help Desk)

สำนักพัฒน์

021414878

8.3 ร้อยละของคดีที่เข้าหลักเกณฑ์การเสนอความเห็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด (Electronic Monitoring)ในรายงานการสืบเสาะและพินิจ

สำนักพัฒน์

021414878

8.4 ร้อยละของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) ไปใช้กับผู้กระทำผิด (ยกเลิกการวัด)

สำนักพัฒน์

021414878

9 ร้อยละของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด

กสค

10 ระดับความความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม

11.1 ร้อยละความครบถ้วน ถูกต้อง ในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส

021414808

11.2 ร้อยละความครบถ้วน ถูกต้อง ในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส

021414808

11.3 ร้อยละของการนำเข้าข้อมูลของผู้พ้นคุมความประพฤติผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้มารับบริการ ในระบบ CARE SUPPORT

ศทส

021414808

12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

13 ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 สู่คุมประพฤติ 4.0

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และคำอธิบายรายละอียดตัวชี้วัด ผอ.สนง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุ :หากพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล สามารถติดต่อประสานงาน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้โดยตรง

 

© Copyright : DOP ICT