ข้อมูลสถิติคดีจากระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ   

(1) สถิติคดีรับใหม่ จำแนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(2) สถิติคดีตรวจพิสูจน์ รับใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน
(3) สถิติคดีรับใหม่ จำแนกรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(4) สถิติคดีคดียาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ จำแนกรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
(5) ภาพรวมสถิติคดี ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ

 

© Copyright : DOP ICT