ตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค60
พย60
ธค60
มค61
กพ61
มีค61
เมย61
พค61
มิย61
กค61
สค61
กย61
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูล
1 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ
แล้วมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

สำนักพัฒน์

021414878

2 ร้อยละของการจำแนกผู้ถูกคุมความประพฤติได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

สำนักพัฒน์

021414878

3 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามแผนที่กำหนด
 

สำนักพัฒน์

021414878

4 ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่สามารถเสนอรายงานต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

สำนักพัฒน์

021414878

5 ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่ศาลมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานคุมประพฤติ
 

สำนักพัฒน์

021414878

6 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
 

สำนักพัฒน์

021414878

7 ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด
 

กองพัฒน์

021414849

8.1 ร้อยละของคดีฟื้นฟูฯ ที่ค้างดำเนินการที่ได้รับการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนด
 
คลิก

กองพัฒน์

021414849

8.2 ร้อยละของคดีควบคุมและสอดส่องที่ค้างดำเนินการที่ได้รับการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนด
 

สำนักพัฒน์

021414878

9 ร้อยละความครบถ้วน ถูกต้อง ในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
 

ศูนย์เทคโนฯ

021414812

คดีที่ลงข้อมูลไม่ครบ
   -XLS
   -PDF
10 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
 

สำนักงานเลขาฯ

021414782

11 ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
 

กพร

021414733

หมายเหตุ :หากพบข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล สามารถติดต่อประสานงาน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้โดยตรง

 

© Copyright : DOP ICT