ตัวชี้วัดผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค65
พย65
ธค65
มค66
กพ66
มีค66
เมย66
พค66
มิย66
กค66
สค66
กย66
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำความผิดคืนสู่สังคม(ผู้ถูกคุมความประพฤติ)
O

กพค.

0214148762
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

กอบ.

021414887

วัด 6 เดือนแรก

2
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษและผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM)ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
กอบ.

021414887

วัด 6 เดือนหลัง

3
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
O
O
O
O

กอบ.

021414887

4
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติภายในระยะเวลาที่กำหนด
O
O
O
กอบ.

021414887

5
ร้อยละของคดีในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
O
O
O
O

กอบ.

021414887

6
ร้อยละของคดีในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

กพส.

021414852

วัด 6 เดือนแรก

6
ร้อยละของเป้าหมายผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่ได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย ตามโปรแกรม สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด
กพส.

021414852

วัด 6 เดือนหลัง

7 ร้อยละของคดีคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ไม่มารายงานตัว ได้รับการดำเนินการตามแนวทางและภายในระยะเวลาที่กำหนด

กพส.

021414852

วัด 6 เดือนแรก

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด
กพส.

021414852

วัด 6 เดือนหลัง

8.1 ร้อยละความครบถ้วนในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส.

021414808

8.2 ร้อยละความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

ศทส.

021414808

9 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของกรม

สลก.

021414781

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่การคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

 

© Copyright : DOP ICT