ตัวชี้วัดผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค64
พย64
ธค64
มค65
กพ65
มีค65
เมย65
พค65
มิย65
กค65
สค65
กย65
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูล
หมายเหตุ
1
ร้อยละของคดีในการแสวงหาข้อเท็จจริงที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

กอบ.

021414880


O
2
ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด
ไม่วัดครึ่งปีหลัง

กอฟ.

021414850

3
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

O

กอบ

021414880


O
4
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพ

5
ร้อยละของคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด

กอฟ

021414850-2


O
6
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่

กพร

021414734

7 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของกรม
สลก. กยผ.

021414808

8 ร้อยละในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ศทส.

021414808

ตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ของกรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2 ร้อยละของผู้ถูคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
กอบ.

021414880

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

 

© Copyright : DOP ICT