ตัวชี้วัดของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค63
พย63
ธค63
มค64
กพ64
มีค64
เมย64
พค64
มิย64
กค64
สค64
กย64
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบข้อมูล
หมายเหตุ
1
ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจที่ดำเนินการได้ตามขั้นตอนมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

กอบ.

021414887

O

2
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติและมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

กอบ.

0214148873
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้

กพค

021414830

4
ร้อยละของคดีตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด

กอฟ

021414850-2

5
ร้อยละของคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด

กอฟ

021414850-2

6
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของกรม (ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้าฝ่ายบริหาร)

สลก.

021414781

7.1 ร้อยละความครบถ้วนในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ศทส.

021414808

7.2 ร้อยละความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ศทส.

021414808

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

 

© Copyright : DOP ICT