ตัวชี้วัดผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ที่
ชื่อตัวชี้วัด
ตค66
พย66
ธค66
มค67
กพ67
มีค67
เมย67
พค67
มิย67
กค67
สค67
กย67
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการส่งเสริม/สร้างโอกาสให้คืนสู่สังคม

กพค.

021414885

6 เดือน
12เดือนสะสม

2
ร้อยละของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด

กบส

021411865

6 เดือนแรก
6เดือนหลัง

3
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติแล้วมีการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด
กอบ.

021414887

6 เดือน
12เดือนสะสม

4
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565
กอบ.

0818494193

รายปี

5
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษและได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว


กอบ.

021414887
021414855
021414880

6 เดือน
12เดือนสะสม

6
ร้อยละการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ศทส.

021414808
021414812

ราย 6 เดือน

ตัวชี้วัดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 ตัวชี้วัด
1 ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ของกระทรวงยุติธรรม
กยผ.

021414814

รอบ 12 เดือน

2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนของกรม

สลก.

021414781
021430654
021430633

ราย 6 เดือน

3 ร้อยละของบุคลากรกรมคุมประพฤติได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ศพบ.

021414802

ราย 6 เดือน

ปรับปรุงข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ

 

© Copyright : DOP ICT