ระบบรับสมัครสอบกรมคุมประพฤติ

ประกาศรับสมัคร
       
ระบบเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
 
คำแนะนำ
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ มีการแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครใช้ช่องทางการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดการรวมตัวกัน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ช่องทางการสมัครที่หน่วยงาน ยังสามารถสมัครได้ แต่ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปสมัคร เพื่อลดระยะเวลาในการสมัคร และลดการรวมตัวกันในสถานที่สาธารณะเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ( : Pdf Word)

กรุณาใช้ Google chrome ในการสมัคร
หากมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
นายเกียรติภูมิ จารุเสน 081 375 4281
นางสาวขวัญเรือน หนูชู โทร 081 849 4220
นางสาวกุลพิชญ์ พรมปรีชาวุฒิ โทร 089 182 8891