ระบบรับสมัครสอบกรมคุมประพฤติ

 
ประกาศรับสมัคร
      อ่านประกาศรับสมัคร  คู่มือการสมัคร
ระบบเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
 

กรุณาใช้ Google chrome ในการสมัคร
หากมีปัญหาข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
นายเกียรติภูมิ จารุเสน 081 375 4281
นางสาวขวัญเรือน หนูชู โทร 081 849 422
นางสาวกุลพิชญ์ พรมปรีชาวุฒิ โทร 089 182 8891