Department of Probation
สรุปจำนวนคดีความผิดฐานขับรถประมาทและพ.ร.บ.จราจรทางบก ที่เข้าสู่กระบวนงานคุมประพฤติ
-
จำนวนคดีทั้งหมดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวน
---
คดี
1.รายการสำนักงานคุมประพฤติที่รับคดีฐานความผิดขับรถประมาท และ พ.ร.บ.จราจรทางบกทั้งหมดจากมากไปน้อย
2.รายการจำนวนคดีฐานความผิดขับรถประมาท และ พ.ร.บ.จราจรทางบก 7 วันย้อนหลัง
3.สรุปจำนวนคดีฐานความผิดขับรถประมาท และ พ.ร.บ.จราจรทางบกที่มีการบริการสังคม